Chào mừng bạn đến với Vebsite Trường Tiểu Học Bình Lợi!
Thứ ba, 10/11/2015, 0:0
Lượt đọc: 344

Thời khóa biểu khối 2

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 2- NĂM HỌC 2015- 2016
LỚP 2/1- ĐC- 2 BUỔI
Tiết THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
1 7g30- 8g10 CHÀO CỜ CHÍNH TẢ TẬP ĐỌC CHÍNH TẢ T LÀM VĂN
2 8g15- 8g55 TẬP ĐỌC TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN
3 9g15- 9g55 TẬP ĐỌC KỂ CHUYỆN MỸ THUẬT LTVC TẬP VIẾT
4 10g00- 10g40 TOÁN ĐẠO ĐỨC TNXH THỂ DỤC HÁT
5 13g40- 14g20 ÔN TV ANH VĂN ANH VĂN ANH VĂN ÔN TV
6 14g40- 15g20 ANH VĂN THỦ CÔNG ÔN TV ÔN TV ÔN TOÁN
7 15g25- 16g5 ÔN TOÁN RÈN VIẾT ÔN TOÁN THỂ DỤC SHL
LỚP 2/2- ĐC- 2 BUỔI
Tiết THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
1 7g30- 8g10 CHÀO CỜ CHÍNH TẢ TẬP ĐỌC CHÍNH TẢ T LÀM VĂN
2 8g15- 8g55 TẬP ĐỌC TOÁN TOÁN THỂ DỤC TOÁN
3 9g15- 9g55 TẬP ĐỌC ĐẠO ĐỨC LTVC ANH VĂN TẬP VIẾT
4 10g00- 10g40 TOÁN KỂ CHUYỆN MỸ THUẬT TOÁN ANH VĂN
5 13g40- 14g20 HÁT THỦ CÔNG ÔN TV TNXH ÔN TV
6 14g40- 15g20 ÔN TV ÔN TV ANH VĂN ÔN TOÁN ÔN TOÁN
7 15g25- 16g5 ANH VĂN ÔN TOÁN RÈN VIẾT THỂ DỤC SHL
LỚP 2/3- KÊNH 5- 1 BUỔI- SÁNG
Tiết THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY
1 7g30- 8g10 CHÀO CỜ CHÍNH TẢ TẬP ĐỌC ANH VĂN T LÀM VĂN ANH VĂN
2 8g15- 8g55 TẬP ĐỌC TOÁN ANH VĂN CHÍNH TẢ TOÁN ANH VĂN
3 9g15- 9g55 TẬP ĐỌC THỂ DỤC TOÁN TOÁN TNXH
4 10g00- 10g40 TOÁN K CHUYỆN TẬP VIẾT LTVC MỸ THUẬT
5 10g45- 11g25 ĐẠO ĐỨC HÁT THỦ CÔNG THỂ DỤC SHL
LỚP 2/4- KÊNH 5- 1 BUỔI- SÁNG
Tiết THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY
1 7g30- 8g10 CHÀO CỜ CHÍNH TẢ ANH VĂN CHÍNH TẢ T LÀM VĂN
2 8g15- 8g55 TẬP ĐỌC THỂ DỤC TẬP ĐỌC ANH VĂN MỸ THUẬT
3 9g15- 9g55 TẬP ĐỌC TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN ANH VĂN
4 10g00- 10g40 TOÁN KỂ CHUYỆN TNXH LTVC TẬP VIẾT ANH VĂN
5 10g45- 11g25 ĐẠO ĐỨC HÁT THỦ CÔNG THỂ DỤC SHL
Bình Lợi, ngày 11 tháng 9 năm 2015
Hiệu trưởng Người lập
Hà Ngọc Hóa Phan Ngọc Duyên
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 3- NĂM HỌC 2015- 2016
LỚP 3/1- ĐC- 2 BUỔI
Tiết THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
1 7g30- 8g10 CHÀO CỜ TẬP ĐỌC LTVC CHÍNH TẢ TLV
2 8g15- 8g55 TẬP ĐỌC TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN
3 9g15- 9g55 KỂ CHUYỆN CHÍNH TẢ ĐẠO ĐỨC TẬP VIẾT AV
4 10g00- 10g40 TOÁN TNXH THỦ CÔNG AV TNXH
5 13g40- 14g20 AV HÁT VT ÔN TV THỂ DỤC
6 14g40- 15g20 RÈN VIẾT VT MỸ THUẬT ÔN TOÁN ÔN TOÁN
7 15g25- 16g05 ÔN TOÁN ÔN TV AV THỂ DỤC SHL
LỚP 3/2- ĐC- 2 BUỔI
Tiết THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
1 7g30- 8g10 CHÀO CỜ TẬP ĐỌC LTVC CHÍNH TẢ TLV
2 8g15- 8g55 TẬP ĐỌC TOÁN THỂ DỤC TOÁN TOÁN
3 9g15- 9g55 KỂ CHUYỆN CHÍNH TẢ TOÁN VT TNXH
4 10g00- 10g40 TOÁN AV TNXH TẬP VIẾT AV
5 13g40- 14g20 ĐẠO ĐỨC HÁT AV AV ÔN TV
6 14g40- 15g20 RÈN VIẾT ÔN TV ÔN TOÁN THỦ CÔNG THỂ DỤC
7 15g25- 16g05 ÔN TOÁN VT MỸ THUẬT ÔN TOÁN SHL
LỚP 3/3- KÊNH 5- 1 BuỔI- DẠY CHIỀU
SÁNG/Tiết THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ 7
1 7g30- 8g10 VT
2 8g15- 8g55 VT
3 9g15- 9g55 AV
4 10g00- 10g40 AV
CHIỀU/TIẾT
1 12g10'- 12g50' TẬP ĐỌC TẬP ĐỌC LTVC CHÍNH TẢ TLV
2 12g55'- 13g35' KỂ CHUYỆN THỂ DỤC TOÁN TOÁN MỸ THUẬT
3 13g40'- 14g20' AV CHÍNH TẢ TNXH ĐẠO ĐỨC AV
4 14g40'- 15g20' TOÁN TOÁN TẬP VIẾT HÁT TOÁN
5 15g25'- 16g05' CHÀO CỜ TNXH THỦ CÔNG THỂ DỤC SHL
 
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 4- NĂM HỌC 2015- 2016
LỚP 4/1- ĐC- 1 BuỔI- DẠY SÁNG
Tiết THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY
1 7g30- 8g10 CHÀO CỜ LTVC TẬP ĐỌC THỂ DỤC TLV
2 8g15- 8g55 TẬP ĐỌC TOÁN TOÁN LTVC TOÁN
3 9g15- 9g55 TOÁN KỂ CHUYỆN TLV TOÁN ĐỊA LÝ
4 10g00- 10g40 KHOA HỌC LỊCH SỬ HÁT CHÍNH TẢ THỂ DỤC
5 10g45- 11g25 ĐẠO ĐỨC KĨ THUẬT MỸ THUẬT KHOA HỌC SHL
CHIỀU
1
2
3
4 14g40- 15g20 AV VT AV
5 15g25- 16g05 AV VT AV
LỚP 4/2- ĐC- 1 BuỔI- DẠY CHIỀU
Tiết THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY
1 7g30- 8g10 AV AV
2 8g15- 8g55 AV AV
3 9g15- 9g55 VT
4 10g00- 10g40 VT
CHIỀU
1 12g10'- 12g50' TẬP ĐỌC LTVC TẬP ĐỌC LTVC TLV
2 12g55'- 13g35' TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN
3 13g40'- 14g20' KHOA HỌC LỊCH SỬ TLV THỂ DỤC ĐỊA LÝ
4 14g40'- 15g20' ĐẠO ĐỨC MỸ THUẬT HÁT CHÍNH TẢ THỂ DỤC
5 15g25'- 16g05' CHÀO CỜ KỂ CHUYỆN KHOA HỌC KĨ THUẬT SHL
LỚP 4/3- KÊNH 5- 1 BuỔI- DẠY CHIỀU
Tiết THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
1 7g30- 8g10 CC VT AV
2 8g15- 8g55 AV VT AV
3 9g15- 9g55 AV
4 10g00- 10g40
CHIỀU
1 12g10'- 12g50' TẬP ĐỌC LTVC TẬP ĐỌC LTVC TLV
2 12g55'- 13g35' TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN
3 13g40'- 14g20' KHOA HỌC THỂ DỤC TLV CHÍNH TẢ ĐỊA LÝ
4 14g40'- 15g20' ĐẠO ĐỨC LỊCH SỬ LỊCH SỬ KHOA HỌC MỸ THUẬT
5 15g25'- 16g05' CHÀO CỜ HÁT KĨ THUẬT THỂ DỤC SHL
LỚP 4/4- KÊNH 5- 1 BuỔI- DẠY CHIỀU
Tiết THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
1 7g30- 8g10 CC VT AV AV
2 8g15- 8g55 VT AV AV
CHIỀU
1 12g10'- 12g50' TẬP ĐỌC LTVC TẬP ĐỌC LTVC TLV
2 12g55'- 13g35' TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN
3 13g40'- 14g20' KHOA HỌC LỊCH SỬ TLV CHÍNH TẢ ĐỊA LÝ
4 14g40'- 15g20' ĐẠO ĐỨC HÁT LỊCH SỬ KHOA HỌC SHL
5 15g25'- 16g05' CHÀO CỜ THỂ DỤC KĨ THUẬT THỂ DỤC MỸ THUẬT
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 5- NĂM HỌC 2015- 2016
LỚP 5/1- ĐC- 2 BUỔI
Tiết THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
1 7g30- 8g10 CHÀO CỜ AV TẬP ĐỌC VT TLV
2 8g15- 8g55 TẬP ĐỌC LTVC MỸ THUẬT LTVC TOÁN
3 9g15- 9g55 TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN AV
4 10g00- 10g40 KHOA HỌC SỬ TLV ĐỊA LÝ KHOA HỌC
5 13g40- 14g20 ĐẠO ĐỨC KỂ CHUYỆN KĨ THUẬT CHÍNH TẢ ÔN TV
6 14g40- 15g20 AV ÔN TV ÔN TOÁN THỂ DỤC THỂ DỤC
7 15g25- 16g05 VT ÔN TOÁN HÁT AV SHL
LỚP 5/2- ĐC- 2 BUỔI
Tiết THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
1 7g30- 8g10 CHÀO CỜ LTVC MỸ THUẬT TLV TLV
2 8g15- 8g55 TẬP ĐỌC AV TẬP ĐỌC TOÁN AV
3 9g15- 9g55 TOÁN TOÁN TOÁN THỂ DỤC TOÁN
4 10g00- 10g40 KHOA HỌC KHOA HỌC LTVC SỬ ĐỊA LÝ
5 13g40- 14g20 ĐẠO ĐỨC VT KĨ THUẬT CHÍNH TẢ ÔN TV
6 14g40- 15g20 VT KỂ CHUYỆN ÔN TV AV THỂ DỤC
7 15g25- 16g05 AV ÔN TOÁN ÔN TOÁN HÁT SHL
LỚP 5/3- ĐC- 2 BUỔI
Tiết THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
1 7g30- 8g10 CHÀO CỜ LTVC THỂ DỤC TLV AV
2 8g15- 8g55 TẬP ĐỌC TOÁN TẬP ĐỌC VT TLV
3 9g15- 9g55 TOÁN AV TOÁN TOÁN TOÁN
4 10g00- 10g40 KHOA HỌC KHOA HỌC LỊCH SỬ LTVC ĐỊA LÝ
5 13g40- 14g20 VT KỂ CHUYỆN MỸ THUẬT KĨ THUẬT CHÍNH TẢ
6 14g40- 15g20 ĐẠO ĐỨC HÁT AV ÔN TV THỂ DỤC
7 15g25- 16g05 ÔN TOÁN ÔN TV AV ÔN TOÁN SHL
LỚP 5/4- KÊNH 5- 1 BuỔI- SÁNG
Tiết THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
1 7g30- 8g10 CHÀO CỜ THỂ DỤC TẬP ĐỌC TLV TLV
2 8g15- 8g55 TẬP ĐỌC CHÍNH TẢ TOÁN TOÁN TOÁN
3 9g15- 9g55 TOÁN TOÁN LTVC ĐỊA LÝ MỸ THUẬT
4 10g00- 10g40 KHOA HỌC LỊCH SỬ HÁT THỂ DỤC LTVC
5 10g45- 11g25 ĐẠO ĐỨC KĨ THUẬT KHOA HỌC KỂ CHUYỆN SHL
CHIỀU
1
2
3
4 14g40- 15g20 AV VT AV
5 15g25- 16g05 AV VT AV
THỜI KHÓA BIỂU- BỘ MÔN- NĂM HỌC 2015- 2016
THỨ TiẾT MĨ THUẬT THỂ DỤC ANH VĂN 1 ANH VĂN 2 ANH VĂN 3 VI TÍNH
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều
HAI 1 CC
2 4/3
3 4/3 3/3 3/1 5/3
4 5/1 2/1 5/2
5 5/2 2/2 5/1
BA 1 5/4 5/1 4/3
2 2/4 3/3 5/2 4/3
3 1/2 2/3 4/3 5/3 1/1 2/1 5/2
4 4/2 1/3 1/4 3/2 5/4 1/1 4/1 3/1
5 1/1 4/4 5/4 1/2 4/1 3/2
1 5/2 5/3 4/3 2/4 4/4
2 5/1 3/2 4/3 2/3 4/4
3 2/1 5/3 1/2 3/2 1/3 1/4 2/1 3/1
4 2/2 3/1 1/1 5/3 1/4 1/2 2/2 4/1
5 4/1 3/2 5/3 1/1 3/1 4/1
NĂM 1 4/1 4/2 2/3 4/4 5/1
2 2/2 4/2 2/4 4/4 5/3
3 5/2 4/2 3/2 1/3 1/1 2/2 2/1 3/2
4 2/1 5/1 5/2 1/4 1/2 3/1 4/1 5/4
5 3/1 5/1 1/2 4/1 5/4
SÁU 1 1/4 5/3 4/4
2 2/4 3/3 5/2 4/4
3 5/4 1/3 5/1 3/3 1/4 3/1
4 2/3 4/3 3/2 5/4 1/3 2/2
5 4/4 5/4 1/3
BẢY 1 4/2 2/3 3/3
2 4/2 2/3 3/3
3 3/3 2/4 4/2
4 3/3 2/4 4/2

87