Chào mừng bạn đến với Vebsite Trường Tiểu Học Bình Lợi!
Thứ ba, 10/11/2015, 0:0
Lượt đọc: 297

Thời khóa biểu năm học 2015-2016

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 1- NĂM HỌC 2015- 2016
LỚP 1/1- ĐC- 2 BUỔI
Tiết THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
1 7g30- 8g10 CHÀO CỜ TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT
2 8g15- 8g55 TOÁN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT
3 9g15- 9g55 TIẾNG VIỆT TNXH TOÁN TOÁN TOÁN
4 10g00- 10g40 TIẾNG VIỆT HÁT THỂ DỤC ĐẠO ĐỨC THỦ CÔNG
5 13g40- 14g20 ÔN TV AV ÔN TV AV ÔN TV
6 14g40- 15g20 ÔN TOÁN AV ÔN TOÁN ÔN TV ÔN TOÁN
7 15g25- 16g05 RÈN ĐỌC MỸ THUẬT AV RÈN VIẾT SHL
LỚP 1/2- ĐC- 2 BUỔI
Tiết THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
1 7g30- 8g10 CHÀO CỜ TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT
2 8g15- 8g55 TOÁN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT
3 9g15- 9g55 TIẾNG VIỆT HÁT THỂ DỤC TOÁN TOÁN
4 10g00- 10g40 TIẾNG VIỆT TNXH TOÁN ĐẠO ĐỨC THỦ CÔNG
5 13g40- 14g20 ÔN TV MỸ THUẬT ÔN TV ÔN TV ÔN TOÁN
6 14g40- 15g20 ÔN TOÁN ÔN TV AV AV RÈN VIẾT
7 15g25- 16g05 RÈN ĐỌC AV ÔN TOÁN AV SHL
LỚP 1/3- KÊNH 5- 2 BUỔI
Tiết THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
1 7g30- 8g10 CHÀO CỜ TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT
2 8g15- 8g55 TOÁN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT
3 9g15- 9g55 TIẾNG VIỆT TOÁN AV AV TOÁN
4 10g00- 10g40 TIẾNG VIỆT THỂ DỤC TOÁN ĐẠO ĐỨC SHL
5 13g40- 14g20 ÔN TV TNXH THỦ CÔNG HÁT MỸ THUẬT
6 14g40- 15g20 ÔN TOÁN ÔN TV ÔN TV ÔN TV AV
7 15g25- 16g05 RÈN ĐỌC ÔN TOÁN ÔN TOÁN RÈN VIẾT AV
LỚP 1/4- KÊNH 5- 2 BUỔI
Tiết THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
1 7g30- 8g10 CHÀO CỜ TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT MỸ THUẬT
2 8g15- 8g55 TOÁN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT
3 9g15- 9g55 TIẾNG VIỆT TOÁN TOÁN TOÁN TIẾNG VIỆT
4 10g00- 10g40 TIẾNG VIỆT TNXH AV AV ĐẠO ĐỨC
5 13g40- 14g20 ÔN TV ÔN TV AV THỦ CÔNG AV
6 14g40- 15g20 ÔN TOÁN THỂ DỤC ÔN TV HÁT ÔN TV
7 15g25- 16g05 RÈN ĐỌC ÔN TOÁN RÈN VIẾT ÔN TOÁN SHL
Bình Lợi, ngày 11 tháng 9 năm 2015
Hiệu trưởng Người lập
Phan Ngọc Duyên

87